26/04/2018 - Algemene staking 30 april 2018

De federale regering wenst te starten met een zogenaamde hervorming van de federale overheidsdiensten.

Deze voorstellen, vervat in o.m. de “Codex”, bevatten fundamentele wijzigingen voor het functioneren van en voor de dienstverlening door de federale overheid.

Daarom zal het gemeenschappelijk vakbondsfront tijdens de onderhandelingen haar standpunten kracht bijzetten door regelmatig actie te voeren en dit vanaf 30 april.

Wordt de codex het nieuwe statuut? In de codex wordt het regelgevend kader voor het statuut van het federaal overheidspersoneel vastgelegd. De hele loopbaan komt erin aan bod. Dat klinkt onschuldig, maar met de codex wil minister Vandeput een aantal platte besparingen doorvoeren.

 

“Vandeput: Stop met snoeien!”

 

Behoud de vaste benoeming!

Vaste benoemingen afschaffen brengt de onpartijdigheid van het openbaar ambt in gevaar. We stevenen af op een klimaat van willekeur en vriendjespolitiek. Welke ambtenaar durft nog politiek ongunstig te handelen wanneer zijn job daardoor op de helling komt te staan? Iedereen is daar de dupe van. Is er zonder de vaste benoeming überhaupt nog wel genoeg reden om te solliciteren bij de overheid? Contractuelen hebben een lager loon, minder pensioen en een zwakkere sociale bescherming. Wie wil er binnenkort nog voor het openbaar ambt werken?

 

Geen interimarbeid!

Interimarbeid bij de federale overheid, dat is minder loon en geen sociale bescherming. Het personeel krijgt een nepstatuut zonder werk- en inkomenszekerheid. Interimarbeid bij de federale overheid, dat is bovendien even absurd als een bakker die moet inspringen voor een afwezige rechter. Of een tandarts die de plaats inneemt van een brandweerman. De federale overheid bestaat voornamelijk uit gespecialiseerde jobs die een opleiding, ervaring en kennis vereisen. Interimarbeid bij de federale overheid, dat is één voor de prijs van twee. Een uitzendkracht kost namelijk dubbel zoveel als een gewoon personeelslid en dat in tijden van drastische budgettaire besparingen.

 

Behoud de verlofregeling!

Minister Vandeput wil beknibbelen op het vakantieverlof, het omstandigheidsverlof en het recuperatieverlof van het federale personeel. Dat zou hij beter niet doen, want die verlofregelingen bestaan om werk en privé in balans te houden. In tijden waarin het aantal burn-outs stijgt en de pensioenleeftijd opgetrokken wordt, is het behoud absoluut noodzakelijk.

 

Behoud het ziektekrediet!

Tijdens het laatste begrotingsconclaaf stelde minister Vandeput voor om de huidige regeling van het ziektekrediet voor federale ambtenaren te vervangen door 30 dagen gewaarborgd loon per jaar. Na die 30 dagen zouden ambtenaren terugvallen op 60 % van het loon. Dat is een enorm hardvochtige maatregel. Er wordt enerzijds bespaard op de rug van reeds getroffen personen. Wie ernstige ziek is, zal dat ook veel sneller merken in de portemonnee. Anderzijds is het ook een onverantwoorde maatregel. Deze regeling is nog minimalistischer dan de regeling in de privésector.

Gelukkig werd dit voorstel niet (althans nog niet) opgenomen in de Codex die op de onderhandelingstafel ligt. Maar het plan om het ziektekrediet af te schaffen is wellicht niet definitief opgeborgen…

 

Wij rekenen op jullie deelname aan de algemene staking op 30 april 2018 !

 

Opgelet:

Iemand die staakt moet zijn diensthoofd verwittigen.

Een georganiseerde werkonderbreking is geen onregelmatige afwezigheid indien het personeelslid zijn diensthoofd vooraf heeft verwittigd en heeft dan ook geen invloed op de berekening van de dienstanciënniteit.

Het is wel een niet-bezoldigde dag. Er zal dus voor de stakingsdag één dag wedde worden ingehouden. Uw syndicaat betaalt een stakersvergoeding van 30,00 euro op basis van een kopie van de weddefiche waarop deze inhouding gebeurt.