06/03/2015 - Correctieve postulatieronde kanteling 3

Deelnemers


• FISC, I&I, D&A, PATDOC, LOG.
• Niveau D t.e.m. niveau A3.
• Statutairen + contractuelen.
• Out of scope: zelfde groepen als bij K3 individuele entiteiten.
• Eveneens out of scope:
  - medewerkers die gepromoveerd werden na K3, m.u.v. A1 naar A2.
  - medewerkers die na K3 een andere standplaats kregen via interne mobiliteit.
• De medewerkers van de NFI zijn in scope, inclusief de medewerkers van de DAVO.

 

Foto’s


De foto’s geven het aantal resterende vacante plaatsen weer na de postulatierondes K3 voor de statutairen en contractuelen.
De op 01/02 vrijgekomen plaatsen door pensioenen, vertrekken, promoties, interne mobiliteit die een ondertal t.o.v. de oorspronkelijke foto creëren of verzwaren, worden ook opengesteld.
Er zullen geen bijkomende plaatsen worden opengesteld n.a.v. promoties van klasse A1 naar A2, vermits dit automatische overgangen betreft en de betrokken personen in dezelfde standplaats en binnen dezelfde kantelingsgroep (A1/A2) blijven.
De vrijgekomen plaatsen van de medewerkers die in de shiften zijn gestapt na K3 zullen eveneens opnieuw worden opengesteld, mits hierdoor een ondertal wordt gecreëerd of verzwaard.

 

Vacante betrekkingen


- Alle vacante betrekkingen nà de kanteling K3 van de contractuelen staan open voor een mutatie.

- Alle onsamenhangendheden van de foto TO BE als gevolg van de onderschatting van de medewerkers per niveau, zijn aangepast.

Lijsten vacante betrekkingen:

FISC - I&I - PATDOC – LOG


D&A

 

 

Regels


• Geen voorrangsrechten, geen recht op 3 dichtstbijzijnde standplaatsen.
• Klassement op kantelingsanciënniteit.
• Functievereisten K3 blijven behouden.
• Enkel keuze uit de standplaatsen binnen de eigen entiteit (cfr. K1).
• Medewerkers van de NFI kunnen kiezen voor de standplaatsen van I&I.
• Er worden geen nieuwe overtallen toegestaan via de postulatieronde.
• Deelname aan de postulatieronde is optioneel. Een verkregen standplaats maakt het ticket K3 definitief ongedaan. Een verkregen standplaats kan dan ook niet geweigerd worden.
• Indien geen deelname of gekozen standplaats niet verkregen: ticket K3 blijft behouden.

 

Praktisch


• Keuzetool wordt geopend van 16/03 t.e.m. 31/03, gelijktijdig voor statutairen en contractuelen.
• Langdurig afwezigen en medewerkers in verlof van 16/03 t.e.m. 31/03 ontvangen brief op domicilieadres.
• Eerst berekening resultaat statutairen, daarna berekening resultaat contractuelen.
• Operationalisering verloopt gefaseerd volgens operationalisering K3.

 

BIJZONDERHEDEN

 

Fiscaliteit


Niveau D

 

Voor Fiscaliteit zijn er 124 contractuelen in overtal gezet in de operationele diensten Brussel (59 bij P en 63 bij KMO)

Op basis van het aantal openstaande plaatsen in elke provincie werd berekend hoeveel bijkomende plaatsen niveau D er gecreëerd konden worden voor de pijler P en KMO. Deze plaatsen werden telkens opengezet in de hoofdsteden van de provincie.

In Brussel werden 62 plaatsen opengezet, aangezien er grote tekorten zijn aan personeel in de operationele diensten gevestigd in Brussel. Ter compensatie zullen de medewerkers niveau D’s slechts één dag per week naar Brussel moeten komen, behalve in de piekperiode mei/juni. Tijdens deze twee maanden dienen zij voltijds  naar Brussel te komen om ondersteuning te geven in het kader van de dienstverlening. Er zal getracht worden om het satellietwerk maximaal te organiseren in de hoofdsteden van de provincie.

 

D&A


Mutatiebeweging: standplaatsen met en zonder wapendracht

Bij de mutatiebeweging zal AAD&A met dubbele standplaats werken, m.a.w. de mensen kunnen kiezen voor de standplaats of de standplaats/met wapendracht en chauffeur.

Met dan de duidelijke vermelding dat wie kiest voor de standplaats/met wapendracht en chauffeur automatisch vrijwilliger is voor wapendracht/chauffeur en met de vermelding dat igv ongeschiktheid een ambtshalve mutatie via beslissing voorzitter zoals bepaald in organiek reglement mogelijk is.

 

Bvb. Charleroi en Charleroi met wapendracht/chauffeur, als twee verschillende mogelijke standplaatsen

 

Mutatiebeweging: Shifters

1ste groep : vrijwilligers shift die reeds meer dan een jaar in shift werken en wensen uit te stappen

Normaal is deze groep niet betrokken bij de mutatiebeweging, want deze is enkel voorbehouden aan wie meegedaan heeft met K3. Uitzondering wordt toegestaan voor deze groep. Zo niet kunnen zij benadeeld worden bij toewijzing mutatie door personen met minder anciënniteit en anders moet ervoor of erna toch nog een extra beweging georganiseerd worden via mutatie of interne mobiliteit.

De regels van het dienstorder blijven wel van toepassing, hetgeen inhoudt dat zij eventueel nog 6 maanden, eventueel nog 2 keer verlengbaar met 6 maanden kunnen behouden blijven, vermits de shiften ook nog dienen te kunnen blijven draaien.

 

2de groep : zij die tussen run 1 en laatste run zijn ingestapt in shift

Zij kunnen meedoen met de mutatiebeweging en kunnen bijgevolg een andere standplaats kiezen, maar ze moeten wel hun jaar presteren in shiften cf. bepaald in dienstorder. Nadien bestaat dan de mogelijkheid tot het opnemen van een functie in de standplaats hen toegewezen via de mutatie beweging

Belangrijk is wel dat na het jaar de regels cf. bepaald in het dienstorder shift van toepassing zijn, hetgeen inhoudt dat zij eventueel nog 6 maanden, eventueel nog 2 keer verlengbaar met 6 maanden kunnen behouden blijven, vermits de shiften ook nog dienen te kunnen blijven draaien.

 

Ongeschikten Empreva/ weigeraars wapendracht

Momenteel ongeveer 100 weigeraars en ongeschikten bij Administratie Toezicht, controle en vaststellingen(TCV) en Administratie Onderzoek en Opsporing (O&O). Er zijn nog onderzoeken lopende waarvan de resultaten ons op dit moment nog niet zijn meegedeeld, vooral langs FR kant, dus dit aantal kan nog oplopen.

Bovendien moeten de meesten nog de opleiding wapendracht volgen waarbij nog bijkomend personen ongeschikt kunnen bevonden worden wegens het niet slagen in de schietoefeningen.

 

Deze personen kunnen ingezet worden in andere diensten binnen TCV en O&O waar geen wapendracht is vereist, of binnen andere Administraties waar geen wapendracht is voorzien (Klama, BUEK en geschillen) indien deze op de standplaats aanwezig zijn en nog een tekort aan personeel hebben in het betreffende niveau.

 

I.g.v. onvoldoende plaatsen voor ongeschikten/weigeraars in bovenvermelde diensten op de standplaats en indien zij tgv de mutatiebeweging geen ander resultaat hebben bekomen, is ambtshalve mutatie o.b.v. beslissing voorzitter mogelijk wegens ongeschiktheid  voor het uitoefenen functie.

 

Het criterium dat zal gebruikt worden voor het bepalen van de rangschikking van deze personen zal de omgekeerde kantelingsanciënniteit zijn.

Er wordt aangeraden dat personeelsleden die ongeschikt zijn of weigeren een wapen te dragen een andere standplaats kiezen met de mutatiebeweging, zeker indien zij een kleine kantelingsanciënniteit hebben om te vermijden dat zij nadien ambtshalve gemuteerd zouden worden.

Diensten van de Administratie O&O zonder wapendracht en chauffeur

Centrale component (met uitzondering van TSU (Technical support Unit) waar wel wapendracht)

Leidinggevende niveau A ((adj) teamchef / afdelingshoofd)

Secretariaatsmedewerkers bij de leidinggevenden (1 per team van 20 ambtenaren)

Diamant Antwerpen, oorsprong, anti-dumping

 

Diensten van de Administratie TCV zonder wapendracht/chauffeur

Centrale component

Leidinggevende niveau A ((adj) teamchef / afdelingshoofd)

Controleregies*

Regiekamers*

Secretariaatsmedewerkers bij de leidinggevenden (1 per team van 20 ambtenaren)

Backoffices Antwerpen en Zaventem

Mototeams buitengrens (zee/lucht) (met uitzondering van havenbrigade, maritieme brigade, rummageteam, bewaking, scanteam)

MIK Zeebrugge

*Opgelet tewerkstelling RK en CRC is onderworpen aan een voorafgaand onderzoek  door de NVO en het bekomen van een positief veiligheidsattest.

 

Standplaatsen TCV met wapendracht en chauffeur

Alle mototeams in het binnenland

Specifieke teams aan de buitengrenzen: havenbrigade, maritieme brigade, rummageteam, bewaking, scanteam**

Specifieke functies: hondenbegeleider, motorrijder**

**Opmerking: een aantal van deze diensten werkt in shiften en is dus niet betrokken bij deze mutatiebeweging