30/10/2014 - De trilogie van de kantelingen

K1 – K2 – K3


K1 betrof de overheveling van alle personeelsleden vanuit de voorlopige cel – waar het personeel in 2003, na de afschaffing van het oude Ministerie van Financiën terechtkwam – naar de door de KB’s 3 december 2009 ingevoerde nieuwe structuur van de FOD Financiën, bestaande uit 6 Algemene Administraties, 5 Stafdiensten en de Diensten van de Voorzitter.

Bij K2 werd aan de personeelsleden van niveau A een functie uit de federale functiecartografie toegewezen. Daardoor werd een einde gesteld aan het grootste deel van de bijzondere loopbanen bij de FOD financiën.

K3 betreft de eigenlijke operationalisering binnen elke Algemene Administratie en Stafdienst.
Alle bestaande diensten worden afgeschaft en de personeelsleden krijgen een standplaats en een nieuwe dienst toegewezen binnen de gemoderniseerde structuren.
 

Prioriteitsregels KB – Protocol – Lijst manager


De toewijzing bij K3 gebeurt voor het gros van de medewerkers via dienstorders waarbij binnen hun niveau of klasse voor een nieuwe standplaats kan worden gekozen, rekening houdend met de eventuele functievereisten .

De regels voor de toekenning van de beschikbare plaatsen zitten vervat in het Koninklijk Besluit van 19 juli 2013 en voorzien een recht van voorrang op basis van de standplaats waar een personeelslid is tewerkgesteld. De ambtshalve standplaatsveranderingen die na 1 januari 2012 nog werden uitgevoerd worden hierbij buiten beschouwing gelaten.

Wiens standplaats in de gemoderniseerde structuur wordt behouden – desgevallend rekening houdend met de functievereisten – heeft voor deze standplaats een recht van voorrang, op voorwaarde dat deze standplaats de eerste keuze is van het personeelslid.

Wiens standplaats wordt afgeschaft – of rekening houdend met de functievereiste niet kan kiezen voor zijn standplaats – heeft recht van voorrang op een betrekking in de drie administratieve standplaatsen die zich het dichtst bevinden bij zijn huidige standplaats.

De crisisbesprekingen die einde vorig jaar onder druk van acties plaatsvonden resulteerden bijkomend in een protocol dat een bijsturing voorziet. Indien door de prioriteitsregels iemand met een gunstigere kantelingsanciënniteit wordt benadeeld, zou deze in overtal worden geplaatst tot maximum het dubbele van het aantal voorziene plaatsen.

De personen die geen keuze maken of die na toepassing van de prioriteitsregels en het protocol geen enkele van hun keuzes bekomen, worden door de Manager toegewezen aan één van de nog beschikbare plaatsen.
 

RUN 1 – RUN 2 – RUN 3


Bij een eerste run werden de plaatsen toegewezen op basis van de prioriteitsregels van het KB van 19 juli 2013.

Bij de tweede run werden desgevallend personeelsleden in overtal geplaatst indien zij volgens een klassement louter op basis van de anciënniteitsregels vervat in het besluit aanspraak konden maken op de standplaats.

Run 3 is de fusie van de resultaten van run 1 en 2.
 

Bijsturing 1 – Bijsturing 2 – Bijsturing 3 – …


Aan de hand van de individuele dossiers die door onze leden werden voorgelegd, kwamen tal van problemen aan het licht waarvoor bijsturingen noodzakelijk bleken.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste problemen die wij als VSOA naar voor brachten.

Een eerste probleem had betrekking op de personeelsleden die in de kantelingstool een plaats kregen toegewezen, maar reeds van hun pensioen zullen genieten wanneer de eigenlijke operationalisering zou worden uitgevoerd. Om dit op te lossen werden de personeelsleden van 63 jaar en ouder en de personeelsleden van wie de pensioenaanvraag voor 1 juni 2014 was goedgekeurd buiten beschouwing gelaten. Deze correctie werd nadien uitgebreid met alle ingediende pensioenaanvragen.

Een tweede probleem dat opdook, was dat de plaatsen die aanvankelijk werden toegewezen op basis van de prioriteitsregels (run 1) en door toepassing van het protocol (run 2) opnieuw beschikbaar werden, niet werden ingevuld, dit terwijl er toch nog prioritaire personen waren die deze plaatsen hadden gevraagd. Deze vrijgekomen plaatsen moesten opnieuw worden toegewezen op basis van de prioriteitsregels van het KB van 19 juli 2013. Er werd een correctie doorgevoerd, echter enkel voor die plaatsen waar de personen geplaatst via de prioriteitsregels van het KB en deze die de plaats zouden gekregen hebben via het protocol identiek waren, maar er door het protocol toch personen weg gingen. Daar waar er ingevolge de toepassing van het protocol voldoende personen waren, gebeurde er geen correctie. Hierdoor werden prioritaire personen benadeeld. Dit wordt nu wel bijgestuurd.

Een derde probleem waren de toewijzingen door de Manager. Er werden personen van de lijst van de manager toegewezen aan plaatsen die reeds volzet waren. In veel gevallen waren er nog medewerkers met een betere anciënniteit en zelfs met prioriteit die de plaats niet kregen. Onaanvaardbaar! Indien er bijkomende plaatsen worden gecreëerd, mogen deze niet worden voorbehouden voor bepaalde personen, maar moet iedereen de kans krijgen deze te postuleren.
De overheid moest toegeven dat er bij de toewijzingen door de managers “materiële vergissingen” gebeurden en in bepaalde gevallen zelfs surrealistische “materiële vergissingen”. Hieraan wordt nu geremedieerd.

Een volgend probleem is dat de kantelingstool geen rekening houdt met de taalvereisten voor Brussel en de Duitstalige gebieden. De taalwetgeving is nochtans van openbare orde. Iemand met de vereiste taalbrevetten heeft absolute prioriteit, ongeacht zijn prioriteit en dit geldt eveneens voor contractuele medewerkers. Opnieuw een manuele correctie voor alle dergelijke dossiers die door de syndicaten werden voorgelegd.

Finaal konden wij eveneens aantonen dat het protocol niet volledig werd toegepast zoals afgesproken. Ook hieraan wordt nu verholpen.

Een aantal van deze problemen werd reeds opgelost, andere werden nu bijgestuurd waardoor de resultaten van K3 opnieuw zijn gewijzigd.
 

Hoe werd dit alles nu verwerkt?


Een voorbeeld waarvoor in het dienstorder 3 plaatsen zijn voorzien:

In de linkse kolom het klassement rekening houdend met het recht van voorrang voorzien in artikel 11 van het KB van 19 juli 2013. In de rechtse kolom het klassement louter op basis van de kantelingsanciënniteit.

Recht van voorrang(run 1)                                              Anciënniteit (run 2)

1.  1996/03 (1e keuze)                                                      1.  1996/03
2.  1997/01 (afgeschafte standplaats)                                2.  1996/05 in overtal
3.  1999/12 (afgeschafte standplaats)                                3.  1996/08 in overtal
     ======                                                                         ======
     2001/02 (1e keuze)                                                          1997/01 betere plaats door protocol
     2003/07 (1e keuze)                                                          1998/10 in overtal
     2005/12                                                                          1999/11
     2010/09                                                                          1999/12betere plaats door protocol
                                                                                          …

Run 1 (KB):

Op basis van hun voorrangsrecht bekomen de personen met kantelingsanciënniteit 1996/03 (dit is de huidige standplaats en eerste keuze van deze persoon), 1997/01 en 1999/12 (deze laatste twee hebben prioriteit omdat hun standplaats wordt afgeschaft) de drie beschikbare plaatsen.

Run 2 (Protocol):

Alle personen met anciënniteit gunstiger dan de laatste persoon die de plaats bekwam op basis van prioriteit (1999/12), komen in overtal tot maximaal een verdubbeling van de plaatsen. 1996/05, 1996/08 en 1998/10 komen hierdoor in overtal.

Opmerkingen:

-     Bij de strikte interpretatie van het protocol kwamen enkel 1996/05 en 1996/08 in overtal. Nu het protocol - dank aan onze volharding - ruimer wordt geïnterpreteerd, wordt ook 1998/10 in overtal geplaatst.

-     Alhoewel de anciënniteit van persoon 1999/11 gunstiger is dan 1999/12 komt deze persoon niet in overtal, aangezien de verdubbeling reeds werd bereikt.


Door het protocol kregen ook de personen 1997/01 en 1999/12 een andere standplaats en komt hun plaats open. Deze plaatsen worden dan opgevuld met de volgende prioritaire personen met name: 2001/02 en 2003/07.

                                                                       Resultaat
                                                                       1.  1996/03
                                                                       2.  2001/02
                                                                       3.  2003/07
                                                                       =========

                                                         In overtal:    1996/05
                                                                            1996/08
                                                                            1998/10

Merk op dat 2001/02en 2003/07 aanvankelijk een andere en minder gunstige plaats kregen toegewezen, hun plaatsen nu vrij komen en deze op hun beurt opnieuw zullen worden toegewezen.
Als gevolg van deze opeenvolgende verschuivingen krijgen dus nog een behoorlijk aantal personen een betere keuze.

LET WEL OP: Het protocol wordt niet nog eens toegepast op het uiteindelijke resultaat. De referentiebasis voor het protocol blijft de laatst geklasseerde prioritaire bij run 1.
Het is mogelijk dat door het protocol in overtal geplaatste personen bij het opvullen van de open gekomen plaatsen een nog betere keuze bekomen binnen de foto en dus uit het overtal verdwijnen.
Deze plaatsen worden niet opnieuw ingevuld aangezien het protocol slechts één maal wordt toegepast.
 

Nieuwe resultaten


De nieuwe resultaten zijn bekendgemaakt via My P&O. Dit maal op een volledig transparante wijze.
Je kan zien welke plaats je aanvankelijk kreeg op basis van het KB, welke betere keuze je desgevallend bekomt door toepassing van het protocol en welke nog betere keuze je eventueel krijgt door het invullen van de open gekomen plaatsen.

De toewijzingen door de Manager zullen daarna gebeuren, uitsluitend op betrekkingen waar er nog plaatsen vacant zijn.
 

AA Patrimoniumdocumentatie


Ook bij de AA Patdoc zal de kanteling op deze wijze worden uitgevoerd.

De actuele functievereisten stellen in bepaalde gevallen problemen, met name voor de Patrimoniumdiensten waar naast Brussel slechts 2 standplaatsen in Vlaanderen en 2 in Wallonië worden voorzien. Om deze reden werd gevraagd voor de functievereisten af te zien van de termijn van 5 jaar.
Voor de diensten NFI, die van de AA Patdoc werden overgedragen naar de AA Inning en Invordering, zou het niet meer dan billijk zijn ook een kanteling te voorzien. Ook dit zal worden onderzocht.
 

Contractuelen


De contractuelen zullen vervolgens de mogelijkheid krijgen om via de kantelingstool hun keuzes voor kanteling 3 uit te drukken voor de nog openstaande betrekkingen.
De plaatsen zullen op dezelfde wijze worden toegewezen. Het enige verschil met de statutairen is dat de kantelingsanciënniteit van een contractueel personeelslid wordt berekend in dagen.
Wij zijn er ons nu reeds van bewust dat de nog te begeven plaatsen bij bepaalde entiteiten en voor sommige niveaus heel beperkt zullen zijn en in sommige gevallen zelfs onaanvaardbaar beperkt zullen zijn. Hieraan zal moeten worden verholpen in een volgende fase.
 

Bijkomende plaatsen


Het is nu reeds duidelijk dat de foto’s uit het dienstorder moeten worden bijgestuurd.
De managers die omwille van de “functionele noden” personen van hun lijst toewezen aan plaatsen die reeds volzet zijn, gaven dit reeds impliciet aan.
Deze bijkomende plaatsen evenals de nog beschikbare plaatsen zullen na de kanteling worden opengesteld bij wijze van mutatie.
Wij hopen dat de managers hun huiswerk in deze op een ernstige wijze zullen maken en bijkomende plaatsen zullen voorzien voor die standplaatsen waar er een groot personeelsoverschot is en in die entiteiten waar de te begeven standplaatsen voor de contractuele personeelsleden onaanvaardbaar beperkt zijn.
Ook de functievereisten die bij deze mutatie zullen gelden, moeten weloverdacht zijn.
 

Sociale maatregelen


Naast dit alles zullen er ook nog sociale maatregelen komen, voornamelijk om verdere verplaatsingen te beperken.
Er zal volop worden ingezet op werken in satellietkantoren en telewerk. De bestaande systemen zullen hierbij uiterst flexibel worden toegepast. Er wordt een “escalatieprocedure” voorzien die moet voorkomen dat een diensthoofd onterecht weigert satelliet- en/of telewerk toe te staan.

Voor het satellietkantoor “Brussel-West” bij de AA Inning en Invordering zal de inplanting worden heroverwogen. Dit kantoor moet er komen op een centrale en met het openbaar vervoer vlot bereikbare plaats.

Er komt ook een intensieve communicatiecampagne teneinde de functionele chefs te sensibiliseren tot een soepele toepassing van het stelsel 2 van de variabele arbeidstijd.

Deze sociale maatregelen zullen in een nieuwe protocoltekst worden geformaliseerd.


Stefaan Slaghmuylder
Nationaal Secretaris VSOA Groep Financiën