28/05/2014 - Resultaten kanteling 3 zullen worden bijgestuurd

De toekenning van de standplaatsen voor K3 gebeurde door middel van twee “runs”.

Bij een eerste run werden de plaatsen toegewezen op basis van de prioriteitsregels van het KB van 19 juli 2013.

Bij de tweede run werden desgevallend personeelsleden in overtal geplaatst indien zij volgens een klassement louter op basis van de anciënniteitsregels vervat in het besluit aanspraak konden maken op de standplaats.

Het VSOA stelde vast dat de plaatsen die als gevolg van de tweede run opnieuw beschikbaar werden, niet werden ingevuld en signaleerde dit euvel reeds eind april aan de Voorzitter van het directiecomité.

 

Een maand later komt de overheid eindelijk met een oplossing:

De kanteling 3 zal worden overgedaan. Hierbij zullen al de plaatsen die via run 2 opnieuw beschikbaar kwamen evenals alle plaatsen toegekend aan ambtenaren geboren vóór 1 januari 1952 en deze toegekend aan ambtenaren waarvoor de aanvaarde pensioenaanvraag vóór 1 juni 2014 van PDOS (Pensioendienst voor de overheidssector) wordt ontvangen, opnieuw worden toegewezen op basis van de prioriteitsregels van het KB van 19 juli 2013.

Hierdoor zullen bepaalde ambtenaren een betere keuze krijgen en zal een belangrijk aantal personen die op de lijst van de manager terechtkwamen toch één van hun keuzes bekomen.

Ook voor de AA fiscaliteit zullen dezelfde principes worden gehanteerd.

 

De overheid beloofde de op deze wijze opnieuw toegewezen standplaatsen half juni 2014 via My P&O aan de personeelsleden mee te delen.

Voor de AA BBI en de Stafdiensten P&O en Logistiek zullen de resultaten mogelijk reeds begin juni beschikbaar zijn daar zij volgens de huidige planning reeds op 1 juli 2014 met de operationalisering zullen starten.

 

Aan de contractuelen die in deze entiteiten tewerkgesteld zijn, zal een door de manager een standplaats worden toegekend. De betrokken managers beloofden ons hierbij rekening te zullen houden met de feitelijke elementen en op een pragmatische wijze tewerk te gaan.

De contractuelen van de andere entiteiten zullen wellicht in september de mogelijkheid krijgen om via de kantelingstool hun keuzes voor kanteling 3 uit te drukken.

 

Daarnaast zal de overheid 340 werkplaatsen creëren waar aan satellietwerk kan worden gedaan op 60 plaatsen waarvan 33 in Vlaanderen zijn gelegen en 27 in Wallonië.

 

Tot slot blijft voor de personen die in een onmogelijke situatie zouden terechtkomen mogelijk om een individueel dossier in te dienen omwille van sociale of medische redenen.

Het VSOA zal haar leden hierbij ten volle begeleiden.