19/04/2011 - Probleem met de datum van de digitale taalcertificaten van Selor

De ambtenaren van de FOD Financiën, die bij toepassing van het KB van 16 mei 2003, voor de taalcertificaten artikel 8 en artikel 9 §1, voldoende kennis van het KB van 8 maart 2001, een verhoogde taalpremie ontvingen, verloren deze vanaf 1 december 2010. Het niet-geïndexeerde maandelijks bedrag bedraagt nu nog slechts 60,00 EUR wat een flink stuk lager is dan vroegere premie die naar gelang de graad varieerde van 82,79 EUR tot 112,59 EUR. Reden is het nieuwe taalpremiestelsel dat werd ingevoerd door het KB van 13 juni 2010 (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2010).

 

De enige mogelijkheid om dit geldelijke verlies te voorkomen was het slagen voor een bijkomend examen. Deze ambtenaren, die al beschikten over het taalbewijs artikel 9 §1, voldoende kennis, bekomen mits het behalen van het taalbewijs artikel 11 de hoogste taalpremie dewelke is vastgesteld op 110,00 EUR (cf. artikels in de Blauwe boekjes nr. 2 van juni 2010 en nr. 3 van september 2010).

 

Het OFO organiseerde een cursus e-learning en de betrokken ambtenaren werden door Selor uitgenodigd om op 30 augustus 2010 bijkomende testen voor het taalexamen artikel 11 af te leggen. De geslaagden behaalden tijdig hun certificaat en konden het geldelijke verlies voorkomen. Degenen die niet slaagden konden de test opnieuw komen afleggen op 7 december 2010. Zij verloren al voor minimum één maand de verhoogde taalpremie. Nochtans beloofde de beloofde de Minister van Ambtenarenzaken in Comité B dat de betrokken ambtenaren vóór 1 december 2010 zeker twee kansen zouden krijgen … .

 

Vanaf december 2010 levert Selor digitale taalcertificaten af. Na het succesvol afronden van de taaltesten krijgt de kandidaat automatisch een digitaal taalcertificaat in zijn online-dossier “Mijn Selor”. Dit digitaal taalcertificaat is een rechtsgeldig document. Het bevat de digitale handtekening van de afgevaardigd bestuurder van Selor. Als dit document wordt uitprint, verliest het zijn juridische waarde.

 

Op basis van dit digitaal taalcertificaat kan aan de personeelsdienst de uitbetaling van een taalpremie worden gevraagd. Echter, een groot deel van de betrokkenen die slaagden voor het op 7 december 2010 voor de ambtenaren van de FOD Financiën georganiseerde examen, ontvingen pas begin maart 2011 hun resultaten. Bovendien is hun certificaat pas van kracht vanaf 7 maart 2011. Dit heeft als gevolg dat zij niet één, maar vier maanden hun verhoogde taalpremie verliezen.

 

Het VSOA heeft het probleem aangekaart op de overlegvergadering met Selor, woensdag 13 april 2011.

De vertraging is volgens Selor enerzijds te wijten aan de kinderziekten van het systeem en anderzijds aan de overbelasting omdat er, als gevolg van de wijzigingen aan de reglementering, een massa ambtenaren deelnam aan de taalexamens.

 

Tijdens de vergadering toonde Selor totaal geen bereidheid om hier iets aan te veranderen. Het VSOA heeft nogmaals aangedrongen en meegedeeld dat wij via de Minister van ambtenarenzaken rechtzetting zouden vragen van deze onrechtvaardigheid.

Vandaag melde de verantwoordelijke taalcertificeringen van Selor dat zij het probleem nog eens hadden bekeken en toch een oplossing voorstellen.

Selor kan geen nieuw digitaal taalcertificaat uiteiken, dit is technisch niet mogelijk. Ook in hun de bestanden kan de datum van het certificaat niet meer worden gewijzigd. Er zal door Selor aan de ambtenaren van Financiën die slaagden voor het examen van 7 december 2010 wel een nieuw papieren taalcertificaat worden uitgereikt met een geldigheidsdatum vanaf 8 december 2010.

Selor beloofde deze nieuwe certificaten volgende week met de post te verzenden.