10/03/2011 - Benoemingen inspecteurs en de fiscaal deskundigen - De overheid komt haar engagementen niet na.

Ondervraagd over het uitblijven van de benoemingen bij de AOIF en de BBI ingevolge de dienstorders nummers 1 en 2/2010 (BTW) dd. 30/04/2010 en nummers 2 en 5/2010 (DB) dd. 27 en 30/04/2010, engageerde de overheid zich, tijdens het tussenoverlegcomité personeel van 25 januari 2011, dat voor beide administraties de dossiers in beginsel zouden worden afgehandeld tegen het einde van de eerste trimester van 2011.

 

Als reden voor de vertraging werd gesteld dat “de functionele behoeften het voorwerp uitmaken van een laatste onderzoek, waarna het dossier kan worden beëindigd.”

Het VSOA merkte op niet te begrijpen dat de functionele behoeften nu nog moeten worden onderzocht, daar de overheid ons vorig jaar toch vertelde dat dit onderzoek reeds werd verricht om het dienstorder op te stellen (cf. Blauwe Nieuwsbrief nr. 6 van mei 2010). De heer Six antwoordde dat de behoeften evolueren en dat men moet trachten om het personeel zo goed mogelijk te verdelen, rekening houdend uiteraard met het opgestelde dienstorder.

 

De vorig jaar door het VSOA gestelde vraag of deze dienstorders door de overheid niet zouden ge(mis)bruikt worden om een aantal agenten te muteren naar diensten van waaruit zij in de nieuwe structuren gemakkelijker kunnen geplaatst worden daar waar de overheid hen wil zetten, blijft door deze verklaring heel actueel.

 

Nadat het VSOA de overheid erop gewezen had dat het eerste trimester van 2011 eindigt op 31 maart 2011, konden wij niet anders dan akte nemen van het bij monde van Monique Peeters, auditeur-generaal van financiën belast met de leiding van de P&O diensten, gegeven engagement van de overheid.

 

Vandaag vernemen wij dat Monique Peeters doodleuk het volgende meedeelde:

“Niettegenstaande maximale inspanningen worden geleverd om de behandeling van de dossiers van de bevorderingen en mutaties van inspecteur  bij een fiscaal bestuur en fiscaal deskundige te beëindigen tegen 31 maart, kan deze streefdatum niet gehaald worden.

Mijn diensten hebben me meegedeeld dat de installatie in ieder geval zal gebeuren op 1 mei 2011.“

 

Dat de FOD Financiën er meer dan één jaar na het uitschrijven van een dienstorder niet in slaagt de betrokken personeelleden te benoemen of te muteren is voor het VSOA surrealistisch.

Het personeel verdient meer respect dan dat.