02/12/2010 - Brevetten klasse A2

Gevolg gevend aan het schrijven van het VSOA aan de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën (cf. Blauwe Nieuwsbrief nr. 12 van november 2010) en de vele andere reacties aan het adres van de overheid n.a.v. de mededeling dat de in 2011 aangekondigde brevetten A22 niet meer zouden georganiseerd worden, werden de syndicale organisaties uitgenodigd voor een informele vergadering op 1 december 2010.

 

Het is voor het VSOA onaanvaardbaar dat de organisatie van de brevetten ter versnelling van de loopbaan A volgens het huidige systeem abrupt wordt afgebroken zonder ook maar het minste overleg of een deftige communicatie hierover naar het personeel. Er is nooit sprake van geweest de bestaande reeks van brevetten te onderbreken of af te schaffen voordat er een nieuw systeem wordt ingevoerd. Het VSOA eiste dan ook dat aangekondigde brevetten zouden ingericht worden.

 

Tijdens de vergadering van 1 december 2010 verduidelijkte de overheid bij monde van Monique Peeters, auditeur-generaal van financiën belast met de leiding van de P&O diensten, dat de organisatie van de brevetten niet wordt afgeschaft, maar wel tijdelijk wordt opgeschort, omdat het na 30 november 2010 niet meer mogelijk is om te benoemen in de klasse A2. Voor het Openbaar Ambt was de uitzondering voorzien in het KB van 9 juli 2010 (Belgisch Staatsblad van 27 juli 2010, p. 47851) de allerlaatste mogelijkheid om nog voor de kanteling van het niveau A in de functieclassificatie te benoemen in de klasse A2 volgens het oude systeem. De beslissing om de brevetten niet meer te organiseren werd genomen om bij de ambtenaren geen valse verwachtingen te scheppen. De representatieve vakbonden hebben geëist om deze overgangsmaatregelen opnieuw te verlengen.

De overheid bevestigde dat in de ontwerpteksten van het nieuwe organiek reglement nog steeds een systeem van brevetten ter versnelling van de loopbaan is voorzien. Deze brevetten zouden inhoudelijk wel verschillen van de huidige. Behaalde brevetten zouden wel degelijk gevaloriseerd worden maar de garantie dat het behalen van alle brevetten zal resulteren in een benoeming als A2 kan niet worden gegeven.

 

Wat het nieuwe organiek reglement dan wel voorziet, blijft een groot vraagteken. De overheid beloofde om de vraag van het VSOA om de ontwerpteksten van het nieuwe organiek reglement aan de syndicale organisaties over te maken en hierover informeel overleg op te starten opnieuw in overweging te nemen.

 

Mevrouw Peeters heeft geen probleem met onze eis om de brevetten volgens het huidige systeem verder te organiseren, maar dan zonder garanties m.b.t. de benoeming als A2. Mits akkoord van het directiecomité zal bij wijze van Sinterklaasgeschenk op 6 december hierover een communicatie op het Intranet worden geplaatst.

 

Het KB van 9 juli 2010 voorziet eveneens dat de hogere functies een einde namen op 30 november 2010. In het belang van de continuïteit van de dienst besliste het directiecomité om de interims ook na 30 november verder te blijven uitbetalen, echter zonder wettelijke basis. Ook hierover beloofde de overheid op 6 december een communicatie op het Intranet.