21/12/2020 - INSCHRIJVINGEN � Nationale Algemene Vergadering van het VSOA-Financiën � 5 februari 2021

Het VSOA-Financiën heeft op 5 februari 2021 haar algemene vergadering waarbij ook verkiezingen plaatsvinden.

Omwille van de huidige corona-pandemie zal er dit jaar geen fysische algemene vergadering kunnen plaatsvinden en zullen de verkiezingen digitaal worden georganiseerd.

De Nationale Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden van het VSOA-Financiën.

Enkel de leden die volledig in orde zijn met hun lidmaatschapsbijdragen tot en met de maand oktober 2020 hebben stemrecht.

De Nationale Algemene Vergadering verkiest onder haar leden voor een termijn van zes jaar: de Nationaal Voorzitter en twintig personen die zitting hebben in het Nationaal Comité.

Wij doen een warme oproep aan al onze leden om deel te nemen aan deze democratische verkiezing!

 Leden die wensen deel te nemen dienen zich vooraf in te schrijven.

Inschrijven kan door uiterlijk op zondag 24 januari 2021 een e-mail te sturen aan info@vsoa-fin.eu met als onderwerp INSCHRIJVING AV en met vermelding van uw voornaam, uw naam en uw persoonlijk e-mailadres waarop u uw unieke stemcode wenst te ontvangen.

 

Oproep tot de kandidaatstelling

 

Nationaal Comité: 20 te verkiezen mandaten.

Het Nationaal Comité bepaalt, als hoogste democratisch verkozen orgaan, het algemeen beleid van het VSOA-Financiën en vergadert minstens 6 maal per jaar en telkens als het nodig is.

Elk stemgerechtigd lid van de Nationale Algemene Vergadering dat ten minste één volledig jaar lid is van de Groep op de datum van de Algemene Vergadering en in orde is met zijn lidgeld, komt in aanmerking voor een verkiezing als lid van het Nationaal Comité.

De kandidaturen voor het Nationaal Comité moeten uiterlijk op donderdag 14 januari 2021 per brief en per e-mail toekomen bij de Secretaris-generaal van het VSOA, mevrouw Bea Foubert – Lang Levenstraat 27-29, 1050 Brussel – Bea.Foubert@vsoa.eu. De Secretaris-generaal stuurt per kerende e-mail een ontvangstmelding. De poststempel of de ontvangstbevestiging per e-mail leveren het bewijs.
De kandidaten maken per e-mail een afschrift van hun kandidatuur over aan info@vsoa-fin.eu en voegen daarbij een foto en, indien zij dit wensen, een bondige toelichting bij hun kandidatuur die zal worden overgemaakt aan de stemmende leden.

 

Nationaal Voorzitter: 1 te verkiezen functie.

De Nationaal Voorzitter zit het Nationaal Comité voor.

De kandidaten voor het mandaat van Nationaal Voorzitter moeten beantwoorden aan de volgende voorwaarden:

1° functioneel tweetalig zijn;

2° minstens vijf jaar ononderbroken lid zijn van de Groep op het ogenblik van de verkiezing;

3° ononderbroken gedurende de laatste drie jaar voorafgaandelijk aan de datum van de verkiezing als stemgerechtigd lid deel hebben uitgemaakt van het Nationaal Comité en gedurende die periode minstens twee derden hebben bijgewoond van het aantal vergaderingen van het Nationaal Comité voorafgaandelijk aan die verkiezing.

De kandidaturen voor het mandaat van Nationaal Voorzitter moeten uiterlijk op donderdag 14 januari 2021 per aangetekend schrijven en per e-mail toekomen bij de Secretaris-generaal van het VSOA, mevrouw Bea Foubert – Lang Levenstraat 27-29, 1050 Brussel – Bea.Foubert@vsoa.eu. De Secretaris-generaal stuurt per kerende e-mail een ontvangstmelding. De poststempel of de ontvangstbevestiging per e-mail leveren het bewijs.
De kandidaten maken per e-mail een afschrift van hun kandidatuur over aan info@vsoa-fin.eu en voegen daarbij een foto en een motivatie van hun kandidatuur die zal worden overgemaakt aan de stemmende leden.

 

Stefaan Slaghmuylder
Nationaal Voorzitter VSOA-Financiën