15/09/2020 - Telewerken en de kostenvergoeding

 

Door de coronacrisis werken veel personeelsleden van de FOD Financiën niet langer op kantoor maar van thuis uit. Hierdoor dragen zij ook de extra kosten die er mee gepaard gaan alhoewel die in feite eigen aan de werkgever zijn.

De algemene toelating voor telewerk en satellietwerk geldt niet voor een aantal functies. De collega's die voor hun job absoluut aanwezig moeten zijn (onthaal, onderhoud, restaurant, schoonmaak, mobiele brigades, etc.) kunnen uiteraard niet tele- of satellietwerken. Wie wil telewerken of satellietwerken, blijft onderworpen aan mogelijke specifieke richtlijnen die door zijn/haar Administrateur-generaal of Stafdirecteur worden opgelegd en die via het intranet gecommuniceerd worden.

 

Belastingvrije kostenvergoeding

Wie werkzaam is bij de FOD Financiën kan voor telewerk reeds geruime tijd een belastingvrije kostenvergoeding krijgen voor het gebruik van de internetverbinding ten belope van 1 euro per gepresteerde telewerkdag. Indien je geen draagbare computer ter beschikking kreeg van de FOD Financiën neemt de werkgever de kosten bij gebruik van een eigen computer eveneens voor zijn rekening ten bedrage van 1 euro per telewerkdag.

Je kan je telewerkvergoeding voor de periode van 01/01 tot 31/12 aanvragen via MyP&O (Mijn wedde en toelagen/vergoedingen > Aanvragen vergoeding telewerk) vanaf het begin van het kalenderjaar volgend op deze periode.

Voor het gebruik van de eigen computer en internet beloopt de vergoeding maximaal 40 euro per maand: 20 euro voor de computer en 20 euro voor internet.

Als je nog een vergoeding wilt aanvragen voor telewerk dat werd gepresteerd vóór 2019 (maximum 5 jaar), dan kan je dat nog altijd doen via het “formulier schuldvordering telewerk”. Heb je geen toegang (meer) tot MyP&O, dan kan je je aanvraag verder blijven indienen bij de Dienst Administratieve loopbaan (via het formulier schuldvordering telewerk dat met de post of per e-mail kan worden opgestuurd).

 

Forfaitaire vergoeding

Het Directiecomité heeft beslist om als gevolg van de coronaviruscrisis een maandelijkse forfaitaire vergoeding van 20 euro toe te kennen aan alle personeelsleden die telewerken, ongeacht het werkregime en ongeacht ziekte. Vanaf het moment dat je één dag telewerk verricht hebt in een bepaalde maand, krijg je voor die maand het forfait van 20 euro.

Het forfait vervangt vanaf de maand maart 2020 dus de dagelijkse vergoeding van 1 (of 2) euro en is van toepassing zolang de crisismaatregelen die door de FOD Bosa werden genomen niet officieel zijn ingetrokken. Ter herinnering: 20 euro per maand is het wettelijk maximum voor personeelsleden van het federaal openbaar ambt (Koninklijk Besluit van 13 juli 2017). De berekening van de telewerkvergoeding gebeurt één keer per jaar automatisch via MyP&O. Je zal gewoon in januari 2021 deze berekening moeten valideren om het forfait te krijgen. Zorg er dus voor dat je je prestaties regelmatig indient in MyP&O.

De mogelijkheid om 5 dagen per week te telewerken zonder impact op het jaarlijks maximum van 3/5 is momenteel nog steeds van toepassing. 

 

Onvoldoende

Het VSOA is zich bewust dat deze vergoeding nog steeds ontoereikend is om de werkelijk gedragen kosten te compenseren en ijvert reeds geruime tijd voor een meer billijke tussenkomst.

De coronacrisis lijkt evenwel een en ander in een stroomversnelling te brengen.

Bedrijven kunnen sinds de uitbraak van de crisis aan hun thuiswerkend personeel, met goedkeuring van de fiscale rulingdienst, een belastingvrije vergoeding voor bureaukosten toekennen van maximaal 126,94 euro per maand. De RSZ hanteert al langer eenzelfde kostenforfait voor de vrijstelling van sociale bijdragen. De vergoeding geldt niet alleen voor coronathuiswerk, maar ook voor thuiswerk na corona en is sinds april, ingevolge indexering, verhoogd tot 129,48 euro per maand. Ze kan worden toegekend zodra de werknemer minstens vijf dagen per maand thuis werkt.

Ingevolge de op 14 juli 2020 verschenen circulaire dekt de vergoeding de bureaukosten. Dit zijn kosten gerelateerd aan de inrichting en het gebruik (inclusief huur en eventuele afschrijvingen) van een bureau, printer- en computermateriaal, kantoorbenodigdheden, nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en verwarming, onderhoud, verzekering, onroerende voorheffing, ... in de verblijfplaats van de werknemer.

DE FOD FINANCIEN NAM TOT OP HEDEN NOG GEEN BESLISSING TOT HET UITBETALEN VAN EEN HOGERE VERGOEDING DAN HET WETTELIJK MAXIMUM VAN 20 EURO PER MAAND.

Met de wintermaanden in het vooruitzicht en de aanhoudende coronamaatregelen in het achterhoofd is het echter meer dan aangewezen een reële kostenvergoeding in het leven te roepen. Tijdens de onderhandelingen wordt door het VSOA hier keer op keer op gewezen.

Voor de federale overheid is het forfait van 20 euro per maand momenteel het enige wat is voorzien indien men met een PC van de FOD van thuis uit werkt (met eigen PC is er nog eens maximaal 20 euro). Om de extra vergoeding te kunnen uitbetalen is een wijziging van het KB nodig.

Voorlopig wil men hier niet op ingaan (omdat dit met de huidige volmachten wegens het budgettaire aspect niet mogelijk is), maar we kregen de politieke belofte dat er positieve veranderingen in de steigers staan.

 

Meermaals aangekaart

Het VSOA heeft dit reeds meerdere malen aangekaart, zowel op het politieke niveau, bij de Minister bevoegd voor het Openbaar Ambt, als binnen de FOD Financiën.

De Overheid blijft in gebreke om de kosten voor telewerk op een rechtvaardige manier te vergoeden aan haar personeelsleden. De telewerker draagt immers zelf de kosten voor een internetaansluiting en abonnement, verwarming, elektriciteit, onderhoud, inrichting bureel, enz. Het huidige maximum van 20 euro kan nooit volstaan om al deze kosten te dekken.

Het VSOA zal dan ook blijven ijveren voor een correcte kostenvergoeding en toekomstige voorstellen nauwlettend opvolgen.

 

 

Andres DE COCK

Nationaal Nederlandstalig Ondervoorzitter

VSOA-Financiën